Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie ogłasza nabór na kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy.

Warunki kwalifikacji kandydatów na kurs są następujące:

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58, ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) – zwanej w treści "Ustawą".

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 2. posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 3 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii objętej szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku,
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 5. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 6. posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o pobranie Karty zgłoszenia na kurs ze strony internetowej ośrodka www.word.chelm.pl lub bezpośrednio w dziale BRD i Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.

Organizacja zajęć:

Warunkiem zakwalifikowania kandydata na kurs kwalifikacyjny jest przedłożenie w WORD Chełm, ul. Bieławin 2A, 22-100 Chełm w dziale BRD i Szkoleń następujących dokumentów:

 • Karty zgłoszenia na kurs stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu kursu,
 • dokumentów poświadczających spełnienie warunków wymienionych w art. 58 ust. 1 pkt.1-2, 4-5 i 9 ustawy  w przypadku kandydata na egzaminatora kategorii B prawa jazdy,

dokumentów poświadczających spełnienie warunków wymienionych w art.58 ust. 1 pkt.3 ustawy – w przypadku egzaminatora rozszerzającego uprawnienia pozostałe kategorie prawa jazdy.

Karta zgłoszenia na kurs

Więcej informacji na temat kursu

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 82 565 08 90