Informujemy, że z dniem dzisiejszym tj. 4 maja 2020 r. wznowiliśmy zapisy na egzaminy praktyczne na kat. B prawa jazdy. Egzaminy odbywały się będą od dnia 11 maja 2020 r. z zachowaniem wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.

Zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń i egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii

I. ZASADY OGÓLNE

1. Osoby objęte kwarantanną lub mające objawy chorobowe tj. gorączkę, kaszel, katar mają kategoryczny zakaz wstępu na teren Ośrodka.
2. Osoby wchodzące na teren Ośrodka zobowiązane są zdezynfekować ręce w miejscach specjalnie przeznaczonych do tego celu, a także mieć założone środki ochrony osobistej tj. rękawiczki oraz maseczkę.
3. Wstęp na teren ośrodka mają jedynie osoby zapisane na egzamin/szkolenie, nie wcześniej jednak niż na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu/szkolenia.
4. Osoby towarzyszące osobom egzaminowanym za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie instruktora prowadzącego, tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami mają zakaz wstępu na teren Ośrodka.
5. W uzasadnionych przypadkach osoba przystępująca do egzaminu/szkolenia poddana zostanie w sposób bezdotykowy kontrolnemu sprawdzeniu temperatury ciała.
6. Osoba, która w dniu egzaminu/szkolenia nie czuje się dobrze, jest chora, ma katar lub kaszle, lub u której stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała nie zostanie dopuszczona do egzaminu/szkolenia. Opłata w takim przypadku podlega zwrotowi lub wykorzystana zostanie w późniejszym terminie.
7. Osoby oczekujące na egzamin/szkolenia zobowiązane są do przestrzegania zasad, poleceń i oznaczeń umieszczonych na terenie Ośrodka, w szczególności należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznego odstępu od innych osób – nie mniejszego niż 2m.
8. Toaleta dla interesantów zlokalizowana jest w budynku nr 2.

II. ZAPISY NA EGZAMINY / SZKOLENIA

1. Zapisy na egzaminy/szkolenia odbywają się głównie telefonicznie, mailowo oraz w formie elektronicznej poprzez system InfoCar.
2. W przypadku braku możliwości dokonania zapisu z pkt. 1 w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość osobistego zapisu w Biurze Obsługi Klienta. W takim przypadku w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta mogą przebywać maksymalnie dwie osoby po jednej na każde czynne okienko.
3. W pomieszczeniu BOK należy zachować bezpieczny odstęp od okienka wynoszący 1 m.
4. Po dokonaniu zapisu należy niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.
5. W przypadku telefonicznego zapisu na egzamin w pierwszej kolejności należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. komplet dokumentów tj. profil kandydata na kierowcę (PKK), imię i nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy, potwierdzenie dokonania wpłaty za egzamin oraz wypełnione i własnoręcznie podpisane „Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy lub uczestniczącej w szkoleniach organizowanych przez WORD w Chełmie”.
6. Pracownik BOK po zweryfikowaniu kompletu dokumentów może telefonicznie wyznaczyć termin egzaminu.

III. EGZAMINY TEORETYCZNE

1. Na czas obowiązywania epidemii egzaminy teoretyczne będą się odbywały w osobnym, specjalnie oznakowanym budynku.
2. W celu zapewnienia bezpiecznej odległości pomiędzy zdającymi, liczba osób mogących jednocześnie przystąpić do egzaminu teoretycznego wynosi 8.
3. Osoba przystępująca do egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną zobowiązana jest zdezynfekować ręce w miejscu specjalnie przeznaczonym do tego celu.
4. W trakcie trwania egzaminu osoby zdające zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez egzaminatora.
5. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.

IV. EGZAMINY PRAKTYCZNE

1. Miejsca siedzące na poczekalni przeznaczone dla osób oczekujących na egzamin.
2. Osoba przystępująca do egzaminu przed wyjściem na plac manewrowy zobowiązana jest zdezynfekować ręce w miejscu specjalnie przeznaczonym do tego celu. Obowiązek ten dotyczy również osób trzecich uczestniczących w egzaminie tj. instruktora prowadzącego, tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami.
3. W trakcie trwania egzaminu osoby zdające zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez egzaminatora.
4. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.

V. POJAZDY EGZAMINACYJNE

1. Pojazdy egzaminacyjne wszystkich kategorii prawa jazdy przed każdym egzaminem są dezynfekowane.
2. Obowiązek dezynfekcji dotyczy również pojazdów podstawianych przez OSK oraz osoby zdające. Dezynfekcji pojazdu dokonuje OSK podstawiający pojazd na egzamin.
3. W przypadku kategorii. AM, A1, A2, A osoba zdająca zapewnia:
a. atestowany kask ochronny,
b. zestaw słuchawkowy z mikrofonem w standardzie „mini-jack 3,5 mm” – w celu zapewnienia łączności z egzaminatorem prowadzącym egzamin.

Powyższe zasady w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, będą na bieżąco aktualizowane.

Mariusz Ostrowski

Dyrektor WORD Chełm

Chełm, dnia 4 maja 2020 r.