Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie w 2019 roku rozpoczął realizację inwestycji w zakresie budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.

Inwestycja podzielona jest na kilka etapów. Pierwszym etapem jest termomodernizacja budynku administracyjno-technicznego, w którym będą odbywały się zajęcia teoretyczne i będzie służył za bazę szkoleniową. Na wykonanie prac budowlanych Ośrodek pozyskał dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.  Etap ten zakończony zostanie w 2019 r. 

Następnym etapem  realizacji inwestycji będzie utworzenie toru kartingowego. Tor ten służyć będzie doskonaleniu techniki jazdy a poprzez to zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierowców i przyszłych kierowców. Budowa toru kartingowego będzie wstępem do planowanej inwestycji jaką jest budowa profesjonalnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego. Na ten etap składać się będzie zakup terenu oraz zaprojektowanie i wykonanie  placu manewrowego do wykonywania ćwiczeń zwiększających umiejętności prowadzenia pojazdu w różnych warunkach atmosferycznych a wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalną kadrę wykładowców posiadających niezbędną wiedzę i przygotowanie praktyczne tj. instruktorów techniki jazdy.