xx lecie www2

XX-lecie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie

„Dwadzieścia lat misji WORD na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”

W dniu 4 września 2018 roku pomiędzy:
1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie
2. Urzędem Miasta Chełm
3. Komendą Miejską Policji w Chełmie
4. Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
5. Stacją Ratownictwa Medycznego w Chełmie
zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na rzecz młodzieży szkolnej, osób kierujących pojazdami, instruktorów nauki jazdy oraz osób odbywających szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy - w ramach obchodów XX – lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie – pod hasłem: „Dwadzieścia lat misji WORD na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Strony oświadczyły, że w ramach porozumienia będą realizować wspólne działania ujęte w Lubelskim Programie BRD na lata 2014 - 2020, przyczyniając się do radykalnej poprawy bezpieczeństwa na drogach Miasta Chełm poprzez realizację celów ujętych w poszczególnych filarach Lubelskiego Programu.

W ramach obchodów XX-lecia WORD podjęte zostaną następujące działania:

Bezpieczni użytkownicy dróg

- Przygotowanie i przeprowadzenie przez przedstawicieli WORD i Komendy cyklu pogadanek z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w chełmskich szkołach ponadgimnazjalnych od dnia 10 do dnia 21 września br. pod hasłem „Bezpieczni użytkownicy dróg”.
- Przeprowadzenie wspólnej kontroli pojazdów przystosowanych do praktycznej nauki jazdy przez patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy i Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Chełm w okresie od 10 do 14 września br. pod hasłem: „Bezpieczny kursant”.
- Spotkanie kierownictwa WORD, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy oraz Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Chełm z instruktorami nauki jazdy w celu omówienia i ujednolicenia, a także zastosowania w praktyce zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w przebiegu szkolenia i egzaminowania. Termin spotkania 4 września br.
- Szkolenie przeprowadzane przez WORD dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, w celu uzyskania przez nich uprawnień do egzaminowania uczniów placówek oświatowych na Kartę Rowerową oraz pogłębienie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmianach w przepisach ruchu drogowego przeprowadzone w formie seminaryjnej – w dniu 25 września br.

Bezpieczne drogi

- Nasilenie kontroli w ruchu drogowym na terenie Miasta Chełm przez patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie w okresie od 10 do 28 września br.
- Turniej dla instruktorów nauki jazdy pod hasłem: „Najlepszy Instruktor Nauki Jazdy 2018” rozgrywany podczas Dnia XX - lecia WORD w dniu 28 września br.

Bezpieczne pojazdy

- Przeprowadzanie przez Stacje Kontroli Pojazdów zlokalizowane na terenie Miasta Chełm bezpłatnej oceny stanu technicznego pojazdów w okresie od 10 do 15 września br. pod hasłem: „Bezpieczne pojazdy”.

Efektywny system ratownictwa i opieki powypadkowej

- Przygotowanie i zastosowanie na pojazdach Straży Pożarnej wielkoformatowego plakatu – naklejki, która przedstawia graficznie i uwidacznia kierowcom będącym w ruchu drogowym sposób reagowania podczas poruszania się służb ratowniczych w tzw. Korytarzu Ratunkowym podczas przejazdu do miejsca zdarzenia drogowego - w terminie do 28 września br.
- Przygotowanie i przeprowadzenie symulowanego pokazu ratownictwa drogowego podczas Dnia XX -lecia WORD - w dniu 28 września br.

Zakończenie akcji

Uroczyste zakończenie obchodów XX-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie tym omówienie realizacji i podsumowanie rezultatów działań ujętych w w/w zadaniach oraz nagrodzenie laureatów konkursów odbędzie się w dniu 28 września br. w siedzibie Ośrodka przy ul. Bieławin 2a.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w akcjach prowadzonych przez partnerów porozumienia.