Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy.

Warunki kwalifikacji kandydatów na kurs są następujące:

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58, ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) – zwanej w treści "Ustawą".

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 2. posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 3 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii objętej szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku,
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 5. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 6. posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o pobranie Karty zgłoszenia na kurs ze strony internetowej ośrodka www.word.chelm.pl lub bezpośrednio w dziale BRD i Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.

Organizacja zajęć:

Warunkiem zakwalifikowania kandydata na kurs kwalifikacyjny jest przedłożenie w WORD Chełm, ul. Bieławin 2A, 22-100 Chełm w dziale BRD i Szkoleń następujących dokumentów:

 • Karty zgłoszenia na kurs stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu kursu,
 • dokumentów poświadczających spełnienie warunków wymienionych w art. 58 ust. 1 pkt.1-2, 4-5 i 9 ustawy w przypadku kandydata na egzaminatora kategorii B prawa jazdy,
 • dokumentów poświadczających spełnienie warunków wymienionych w art.58 ust. 1 pkt.3 ustawy – w przypadku egzaminatora rozszerzającego uprawnienia pozostałe kategorie prawa jazdy.

Programy:

Program kursu podstawowego obejmuje następujące przedmioty zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach /Dz.U. z 2016 r., poz. 232 z późn. zm./:

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

              praktycznych

1.

Nauka podstaw techniki jazdy:

a) psychologia,

b) dydaktyka,

c) technika kierowania i obsługa pojazdu

 

        20

-

        20

-

        20

-

2.

Przepisy ruchu drogowego

        30

-

3.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

a) wypadków drogowych,

b) psychologii transportu,

c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

        16

-

4.

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

        42

 

5.

Praktyka egzaminatorska

         4

6 – ust. 2 pkt 7 lit. b i d,

4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f

6.

Technika i taktyka jazdy – nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem

         2

                       5

                      

                                  Liczba godzin łącznie

   154 (152)

                  15 (10)

oraz zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 7 lit. c i g

Program kursu rozszerzającego uprawnienia obejmuje następujące przedmioty zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach /Dz.U. z 2016 r., poz. 232 z późn. zm./:

Poz.

Nazwa przedmiotu

                      Liczba godzin zajęć

teoretycznych

             praktycznych

1

Nauka podstaw techniki jazdy: technika kierowania i obsługa pojazdu

         20

                      -

2

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

         20

                      -

3

Praktyka egzaminatorska

          4

6 – ust. 2 pkt 7 lit. b i d,

4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f

4

Technika i taktyka jazdy- nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem

          2

                      5

 

                                        Liczba godzin łącznie:

        46

                     15

                    oraz

zajęcia, o których mowa w ust. 6 pkt 3 lit. b i e

Po zakończonym kursie dyrektor WORD wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie. 

Karta zgłoszenia na kurs

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale szkoleń - nr tel.: 82 565 08 90 w. 33.