Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w WORD nastepujące dokumenty: 

 1. Wniosek na druku według wzoru lub wniosek żołnierza
 2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin ( UWAGA: osoby które wniosły opłatę za egzamin przed 19.01.2013, a egzamin wyznaczono po tej dacie winny dopłacić do nowej ceny obowiązującej od 19.01.2013).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, jeśli prawo jazdy ma być przesłane pocztą
 4. Jedną fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5cm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 5. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców:
  • w zakresie szkolenia podstawowego
  • w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub egzaminu praktycznego
 7. pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 lat
 8. Zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy:
  • w zakresie kat. B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D, D1,>
  • w zakresie kat. B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
  • w zakresie kat. A1, B1, C1 lub D1 jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie, o którym mowa w pkt 6, potwierdzające odbycie tylko zajęć praktycznych.

 Jeżeli kandydat rozpoczął szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 przy zapisie na egzamin wymagane są następujące zasady i dokumenty: 

 1. Informacja o nadanym przez wydział komunikacji numerze profilu kandydata (PKK)
 2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 3. Dokument tożsamości w celu weryfikacji kandydata ( dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)

UWAGA! ZAŚWIADCZENIA OSÓB, KTÓRE PRZED DNIEM 01.07.1998r. UKOŃCZYŁY KURS W ZAKRESIE SZKOLENIA PODSTAWOWEGO, OD DNIA 10.01.2006r. NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY. Podstawa prawna: § 71, ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 217 z 31.10.2005r. z późniejszymi zmianami).

Wniosek o udział w egzaminie instruktora prowadzącego z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora (może uczestniczyć w części praktycznej egzaminu)

Cudzoziemiec dołącza kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy. (Podstawa: Rozp. MI z 21.01.2004r. w sprawie wydawania uprawnień (Dz. U. Nr 24 z 20.02.2004r., poz. 215 z późniejszymi zmianami).

UWAGA! OSOBA SKŁADAJĄCA DOKUMENTY W IMIENIU KANDYDATA NA KIEROWCĘ, ZOBOWIĄZANA JEST PRZEDSTAWIĆ JEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI DO WGLĄDU (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, KARTA POBYTU), UPOWAŻNIENIE ORAZ SWÓJ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI. KANDYDAT SKŁADAJĄCY DOKUMENTY OSOBIŚCIE PRZEDSTAWIA SWÓJ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.

Ośrodek egzaminowania, po przyjęciu wymaganych od osoby dokumentów:

 1. sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje z dokumentem tożsamości ( dowodem osobistym, paszportem, kartą pobytu),
 2. rejestruje je w ewidencji osób egzaminowanych,
 3. wyznacza termin egzaminu i wydaje zaświadczenie.

W razie wątpliwości co do autentyczności wymaganych dokumentów, ośrodek egzaminowania przesyła je do właściwego organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

Przyjmowanie nowych dokumentów i uzgadnianie terminów poprawek odbywa się: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 15.30