Kandydat na kierowcę składa niezbędne dokumenty we właściwym starostwie jako organie wydającym prawa jazdy.

Na podstawie złożonych dokumentów starostwo w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) i numer przekazuje kandydatowi.

O prawo jazdy może ubiegać się osoba jeżeli:

1. Osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, który aktualnie wynosi:
- 14 lat dla kategorii AM,
- 16 lat dla kategorii A1, B1 i T,
- 18 lat dla kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E,
- 20 lat dla kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,
- 21 lat dla kategorii C, C+E, D1 i D1+E,
- 24 lat dla kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2,
- 24 lat dla kategorii D i D+E.

*) Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może ubiegać się o prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, B, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

2. Uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane. Orzeczenie lekarskie, a następnie wydane na jego podstawie prawo jazdy, może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia danej osoby lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, np. wymagane używanie szkieł korekcyjnych podczas jazdy. Badania wykonywane są przez lekarzy uprawnionych do badań kierowców i kandydatów na kierowców.

3. Odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców. Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczby godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy z tym, że w przypadku zajęć teoretycznych ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:
- 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B, B1, T lub pozwolenia
- 4 godziny zajęc teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych - dotyczy prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia
- 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, D1, D
- 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:
- 5 godzin przy kategorii AM
- 15 godzin przy kategorii B+E
- 20 godzin przy kategorii A, A1, A2, C1, C1+E, D1+E, T
- 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E
- 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwolenie
- 60 godzin przy kategorii D.

Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmniejszeniu w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii lub posiadaniu odpowiedniego prawa jazdy. Szkolenie w podanym zakresie jest szkoleniem podstawowym, a po jego ukończeniu ośrodek wydaje stosowne zaświadczenie aktualizując profil PKK.

Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest odbycie wymaganego szkolenia i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego wymaganego dla prawa jazdy kategorii B.

Natomiast w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest odbycie wymaganego szkolenia i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego wymaganego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Co po ukończeniu szkolenia

Po ukończeniu szkolenia osoba zgłasza się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie z numerem PKK uzupełnionym przez OSK o informację o ukończeniu szkolenia, z dowodem tożsamości, potwierdzeniem opłaty za egzamin celem wyznaczenia terminu egzaminu, do Biura Obsługi Klienta w godzinach od 8.00 do 16.00.