Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2013 r. poz. 78).

Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

Kategoria:Egz. teoretyczny:Egz. praktyczny:
AM, B 30 zł 140 zł
A1, A2, A 30 zł 180 zł
B1, C1, D1, T 30 zł 170 zł
C, D 30 zł 200 zł
B*(kod 96) - 170 zł
B+E - 200 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E - 245 zł

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłaty się nie pobiera.

Opłaty za egzaminy prosimy dokonywać na rachunek bankowy:
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Nr 16 8187 0004 2001 0007 0739 0001

W przypadku gdy osoba złoży rezygnację z egzaminu w formie pisemnej nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu – opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu (na podstawie §3a rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MTBiGM z dnia 16.01.2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, wchodzącego w życie dnia 20.04.2013 r., Dz. U. z 2013r. poz. 78 z późn. zm.)